Primus XL

Herbicīds

PRIMUS™ XL – herbicīds, kas paredzēts divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos ar vai bez stiebrzāļu pasēju, ganībās un stiebrzāļu sējumos sēklai.

Par produktu

Lietošanas veidi

PRIMUS XL – herbicīds, kas paredzēts divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos ar vai bez stiebrzāļu pasēju, ganībās un stiebrzāļu sējumos sēklai.

PRIMUS XL - divu labi zināmu darbīgo vielu kombinācija, tā sastāvā ir 2 aktīvās vielas: florasulams un fluroksipirs. Preparāts ir īpaši efektīvs pret parasto virzu, ķeraiņu madaru, dažādiem kumelīšu veidiem un citām nezālēm.

PRIMUS XL ir izcils partneris, izmantojot maisījumos. Lai paplašinātu ierobežojamo nezāļu spektru, to iespējams lietot kopā ar, piemēram, Granstar® Premia 50 SX (metil-tribenurons). Izveidojot abu produktu maisījumu, iegūst ļoti spēcīgu trīs darbīgo vielu kombināciju, kuras efektivitāte pret lielāko daļu divdīgļlapju nezāļu ir virs 90 % .

PRIMUS XL un Granstar® Premia 50 SX maisījums paredzēts sadīgušu divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemāju un vasarāju labību sējumos pavasarī.

Izmantojiet PRIMUS XL 0.75 l/ha ar 15 g/ha Granstar® Premia 50 SX. Produktu maisījums var tikt smidzināts no cerošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39).

Kultūras

Barley

Barley, Spring (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Miezi, ziemas (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Ganības

Ganības (Various)

Grass

Stiebrzāles, sēklai (Gramineae)

Oat

Oat, Spring (Avena spp.)

Rudzi

Rye (Secale cereale ssp. cereale)

Triticale

Triticale (x Triticosecale spp.)

Wheat

Wheat, Spring Seeded (Triticum aestivum)

Wheat, Winter (Triticum aestivum)