Ariane S

Herbicide

ARIANE™ S – selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai.

Par produktu

Lietošanas veidi

ARIANE S ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds, ko izmanto sadīgušu divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, miežu un auzu sējumos ar vai bez stiebrzāļu pasēju, kā arī stiebrzāļu sējumos sēklu ieguvei un ganībās. Produkta sastāvā ir trīs darbīgās vielas: fluroksipirs, klopiralīds un MCPA. Šī darbīgo vielu kombinācija ierobežo plašu divdīgļlapju nezāļu spektru, ir efektīva arī pret tīruma usni (Circium arvense) un tīruma mīkstpieni (Sonchus arvensis).

Produkts ir ļoti efektīvs pret ķeraiņu madaru (Gallium aparine), nesmaržīgo suņkumelīti (Tripleurospermum inodorum), balto balandu (Chenopodium album), parasto virzu (Stellaria media), dārza vējgriķi (Fallopia convolvulus) un daudzām citām nezālēm.

ARIANE S smidzina pavasarī no cerošanas sākuma (BBCH 21) līdz pirmā mezgla veidošanās fāzei (BBCH 31). Optimālajai temperatūrai smidzināšanas laikā jābūt sākot no +10 – +12 °C.

Kultūras

Ganības

Ganības (Various)

Grass

Stiebrzāles, sēklai (Gramineae)

Kvieši

Kvieši, ziemas (Triticum spp.)

Vasaras kvieši (Triticum aestivum)

Mieži

Vasaras mieži (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Ziemas mieži (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Oat

Oat (Avena spp.)

Rudzi

Rye (Secale cereale ssp. cereale)

Triticale

Triticale, Fall-seeded (x Triticosecale spp.)

Triticale, Spring (x Triticosecale spp.)